LYONESS mrežni marketing

/Oglas/

Gre za pod­je­tje s sede­žem v Švici in pred­stav­ni­štvom za Slovenijo v Mariboru, ki svo­jim stran­kam oblju­blja: »Denar nazaj pri vsa­kem nakupu«. To naj bi bila tudi nji­hova edin­stvena pred­nost. Člani mreže (ozi­roma neod­vi­sne med­na­ro­dne naku­po­valne sku­pno­sti, kot se sami ime­nu­jejo) namreč dejan­sko dobijo vrnjen en del denarja, ki so ga pora­bili za nakupe, na svoj ban­čni račun. Vendar, ali je to res toliko boljša stvar, da bo sis­tem zaži­vel tudi pri nas?

Gremo po vrsti. Kaj članu mreže ta kar­tica nudi:

1% povra­čila od zne­ska lastnih naku­pov (ven­dar šele ko se teh povra­čil nabere za 10 EUR);
0,5% bonusa od naku­pov prvega nivoja podre­je­nih čla­nov (ki jih je član nepo­sre­dno pri­do­bil) in 0,5% bonusa od naku­pov dru­gega nivoja (tistih, ki so jih pri­do­bili podre­jeni na prvem nivoju);
nadalj­nji odstotki glede na polo­žaj v sis­temu (»gospo­dar­sko kate­go­rijo«, kot temu pravijo).
Kateri nakupi štejejo:

goto­vin­ski nakupi s Cashback kar­tico (ni pla­čilno sred­stvo, pač pa samo iden­ti­fi­ka­cija) pri trgov­cih, ki so v sistemu;
nakupi z vna­prej kuplje­nimi Cashback boni pri trgov­cih, ki te bone izdajajajo;
sple­tni nakupi pri trgov­cih, čla­nih sis­tema, ki tak nakup omogočajo.
Zanimivost naj bi torej bila, da z eno samo kar­tico nabi­rate nakupe pri raz­lič­nih trgov­cih raz­lič­nih panog in celo v raznih drža­vah. Ali pa je to res pred­nost za poten­ci­al­nega člana, je seveda močno odvi­sno od nje­go­vih naku­po­val­nih navad: ali kupuje pri točno teh trgov­cih, ki so v sis­temu, ali ne (spi­sek je na nji­hovi sple­tni strani). Naslednja stvar, ki je za mar­si­koga odbi­ja­joča, je vna­prej­šen nakup bonov za kasnejšo porabo pri tem kon­kre­tnem trgovcu. S tem prak­tično kupec kre­di­tira trgovca, boni pa so časovno ome­jeni in tako ustvar­jajo pri­tisk za nakup, saj pro­pa­dejo, če jih ne izkoristimo.

Pravila za pre­je­ma­nje doda­tnih pro­vi­zij, tisto, kar je glavna pri­vlač­nost tovr­stnih sis­te­mov (slu­žiti od aktiv­no­sti in zapra­vlja­nja dru­gih oseb), so rela­tivno zaple­tena, pogoji pa so dokaj zah­tevni, in vezani na časovne ter­mine. Vsekakor so dovolj ome­ju­joči, da se ne bo uspelo pov­zpeti ravno vsakomur.

Sklep: če ste redna stranka trgo­vin, ki so v tem sis­temu, vas včla­ni­tev nič ne stane in če itak pla­ču­jete z goto­vino (ali pa vas ne moti kupo­va­nje bonov vna­prej), si boste zago­to­vili nekaj deset evrov letno povra­čila, v pri­meru, da letno pora­bite v teh trgo­vi­nah več kot 1.000 evrov.

Če ste izku­šeni mre­žnik, ki zna ter name­rava pre­pri­če­vati ljudi za včla­ni­tev in če boste nago­vo­rili prave ljudi (torej take, ki resnično veliko tro­šijo), potem si lahko obe­tate od član­stva kaj več. Mislim pa, da velika večina čla­nov iz sis­tema ne bo dobila ven kaj dosti več kot tisto, kar nudijo obi­čajne trgo­vske kar­tice ugo­dno­sti, npr. OBI, Hervis ali Mercator, se pravi v rangu od 2 do 4% od porabe.

(vir: periskop.si)

 

/Oglas/

error: Content is protected !!